هلاکت چند تروریست در قنیطره و ادلب/کنترل کامل بر منطقه راس المعره