تاجیک: جذابیت مسابقات پائین آمده/ ایران می تواند قهرمان شود