کاخ سفید از ورود کنگره به مذاکرات هسته ای استقبال می کند!