بهروان: یکی آن شایعه را ساخت اما به قرآن ناظر فدراسیون نبود