عمل به قرآن کریم در جوامع اسلامی وحدت ایجاد می‌کند