مقام مسئول تائید کرد: به مربیان و بازیکنان تراکتورسازی نتیجه بازی اصفهان را اشتباه گزارش داده بودند!