روایت دقیق از ماجراهای دیشب تبریز |اتفاقاتی که برای هواداران تراختور هضم شدنی نیست