بهروان: بی‌تجربه بودیم و نتوانستیم جلوی اتفاقات تبریز را بگیریم