طول طومار مردمی در حمایت از مردم یمن از صد متر گذشت