ملت يمن و بحرين و فلسطين مظلومند/از مظلوم حمايت مي‌کنيم، هر مقدار که مي‌توانيم