افشارزاده: به خاطر نتایج استقلال از هواداران عذرخواهی می کنم/ برای خصوصی سازی باید عقلایی فکر می کردن