پنجاه هزار آواره سوری درشهر ورشکسته آمريکا اسکان ...