استاندار آذربایجان شرقی: حمایت ها از تراکتور ادامه خواهد داشت