برگزاری ۳ کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در لرستان