اخلاقی اولین پیروزی بانوان را کسب کرد/ امید عمیدی حذف شد