رهبری : مشرکین مکه هم در ماه حرام جنگ را قطع می کردند