احداث «پارک‌سوار» در هگمتانه با موافقت مدیران قبلی!