شیر‌ فله‌ای مغازه‌ها همان شیرهای برگشتی کارخانجات است