توسعه فضاهای آموزشی و نیروی انسانی در اولویت کاری این وزارتخانه است