آصفری: تیم مذاکره کننده جلوی سوءاستفاده آمریکا بعد از توافق را بگیرد