عرضه کتاب‌های میراثی توسط مرکز پژوهش‌های فرهنگی در نمایشگاه کتاب