آغاز جذب 1 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای معدن روی مهدی آباد