به لطف نام پیامبر(ص) عکس ها را ثبت کردم / فیلم حضرت محمد (ص) برای من دانشگاه بود