امام جمعه گرگان: حضورپرشور مردم نشاندهنده رضایت از عملکرد وزارت بهداشت است