600 میلیون تومان پاداش قهرمانی سپاهان در لیگ چهاردهم