غلامرضا بهروان مسئول ارشد برگزاری بازی تبریز:یکی آن شایعه را ساخت اما به قرآن ناظر فدراسیون نبود