نباید حق و حقوق مردم ضایع شود، باید موضوع ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز ریشه یابی و برای تکرار نشدن آ