استان بوشهر در سالروز مبعث پیام آور صلح و رحمت غرق در نور و شادی است