ترمیم موثرتر زخم بستر با ضدعفونی کننده نانویی ایرانی