تلاش شناور نروژی برای فرار از پرداخت خسارت میلیونی به ایران