خلیج فارس امن برای همه امن است و خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود