معاون نظارتی بانک مرکزی: بانک مرکزی در قبال اخلالگری مؤسسات قاطعانه خواهد ایستاد