جشن مبعث پیامبر (ص) درحرم امام راحل و حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)برگزار شد