برخی دانشگاههای منطقه مورد تأیید وزارت بهداشت نیستند/باید قدرت اول منطقه در آموزش پزشکی شویم