مفاهیم ارائه شده در این نمایش بیشتر مناسب نوجوانان است