معاون هنری وزارت ارشاد: با طرح ادغام ارکسترها مخالفت کردم