خلعتبری: زمان اضافه بازی تبریز برای ما 45 دقیقه گذشت!