مخابرات، فاتح مسابقات ورزشي جانبازان و معلولان كشور هاي خواهر خوانده