بان‌کی‌مون در اعتراض به شهرک‌سازی‌ها به صدور بیانیه اکتفا کرد