تجمع یمنی‌ها در ساحل «الحدیده» در استقبال از کشتی مساعدات ایرانی