مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی اسلالوم به یاد “ادیک پطروسیان”