شور و نشاط مردم شیعه و سنی گلستان در مبعث رسول مکرم اسلام (ص)