باید با برجسته کردن اشتراکات میان مذاهب به سوی اتحاد پیش رفت