تقدير رئيس نمايشگاه کتاب از برگزارکنندگان بخش کودک و نوجوان