فغانی نتوانست بازی را مدیریت کند/پیگیر اتفاقات پایان بازی خواهم بود