سهم ۵۴ صدم درصدی فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی