احیاء شورای صنفی دانشجویان پزشکی وجهه نمادین ندارد