سه میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان تنگستانی تخصیص یافت