مبارزه با خشونت، اولویت پلیس آگاهی است/بررسی عملکرد قرارگاه مبارزه با سرقت/ آموزش ضابطان قضایی