اخلاقی اولین پیروزی بانوان ایران در مسابقات جهانی را ثبت کرد